1. من مایل هستم با تشویق کردن دیگران را در کاري که می کنم درگیر سازم
1 5
2. من دوست دارم کلیساهاي جدید را تأسیس کنم.
1 5
3. من دوست دارم با دستهاي خود چیزي را بسازم.
1 5
4. من دوست دارم عقاید و احساسات خود را از طریق هنر ابراز کنم.
1 5
5. من می توانم روراست نبودن را در مردم تشخیص دهم.
1 5
6. تعلیمی که کاربرد عملی نداشته باشد ناقص است.
1 5
7. من دوست دارم به پیغامهاي بشارتی گوش بدهم.
1 5
8. خداوند به من اطمینان خاصی در مورد اینکه خودش در کنترل همه چیزاست داده است.
1 5
9. مردم علاقۀ مرا در مورد امور اقتصادي به اشتباه برداشت میکنند.
1 5
10. من به قدرت شفا ایمان بسیار دارم.
1 5
11. من کارهاي کوچکی که هیچکس دیگر دوست ندارد آنها را انجام دهد انجام می دهم.
1 5
12. من دوست دارم که خانۀ خود را براي جلسات مختلف در اختیار بگذارم.
1 5
13. من از دعا کردن براي دیگران لذت می برم..
1 5
14. وقتی اشخاص به زبانها صحبت می کنند من می توانم آنرا ترجمه کنم.
1 5
15. وقتی کتاب مقدس را مطالعه می کنم، مطالب آن بطور عمیقی براي من باز.
1 5
16. من ترجیح میدهم رهبر اصلی باشم تا اینکه فقط یکی از رهبران باشم.
1 5
17. من اصولاً نسبت به داستانهاي غمگین بسیار حساس هستم.
1 5
18. من ایمان دارم که خدا امروزه نیز معجزات زیادي میکند.
1 5
19. گناه مردم مرا آزار میدهد.
1 5
20. رشد نکردن کلیسا مرا ناراحت میکند.
1 5
21. من اغلب اوقات به زبانها صحبت میکنم.
1 5
22. تعلیم و تربیت براي من بسیار مهم می باشد.
1 5
23. من اصولاً تصمیمات حکیمانه اي میگیرم.
1 5
24. من می توانم چند کار مختلف را با هم انجام دهم.
1 5
25. من حاضر هستم براي شروع کلیساي جدید تغییر مکان دهم.
1 5
26. من دوست دارم با دستهاي خود طراحی کنم.
1 5
27. من دوست دارم از طریق تئاتر و نمایشنامه افکار و احساسات خود را ابراز کنم.
1 5
28. من می توانم تعلیم نادرست دیگران را تشخیص بدهم.
1 5
29. من دوست دارم براي انجام کاري قدم به قدم برنامه ریزي کنم و آنرا با دیگران درمیان بگذارم.
1 5
30. براي من مردم را بسوي مسیح آوردن بسیار هیجان انگیز است.
1 5
31. من همیشه کار خدا ار در زندگیها می بینم و به آن ایمان دارم.
1 5
32. من با اشتیاق هرجا که نیاز باشد هدیه نقدي میدهم.
1 5
33. مردم به من می گویند که به آنها در شفا یافتن کمک کرده ام.
1 5
34. دوست دارم مشکلات را تحقیق و آنها را حل کنم.
1 5
35. دوست دارم که غریبه ها وقتی وارد خانۀ من می شوند، احساس راحتی کنند.
1 5
36. من اصولاً براي مدت طولانی در دعا می مانم.
1 5
37. مردم از من می خواهند که صحبت به زبانها را ترجمه کنم.
1 5
38. بسیاري از مواقع خود خداوند اطلاعاتی را به من می دهد که نمی دانم و کسی به من نگفته است.
1 5
39. این مرا آزار می دهد که می بینم براي انجام کاري مسئول مشخصی وجود ندارد.
1 5
40. من وقت زیادي می گذارم تا دیگران را از لحاظ احساسی کمک کنم.
1 5
41. خدا از طریق من معجزات انجام داده است.
1 5
42. من زودتر از دیگران تشخیص می دهم که چیزي از شیطان است.
1 5
43. من از ادارة جلسات مطالعۀ کلام خدا به منظور شاگردسازي لذت می برم.
1 5
44. مردم به من می گویند که از شنیدن دعاي من به زبانها برکت می گیرند.
1 5
45. از قبل خود را آماده کردن، براي وعظ کردن و یا تعلیم دادن بسیار ضروري است.
1 5
46. به نظر می رسد که من میتوانم به دیگران در گرفتن تصمیمات درست کمک کنم.
1 5
47. وقتی تحت فشار هستم بهتر کار می کنم.
1 5
48. من خود را به آسانی با فرهنگهاي دیگر وقف میدهم.
1 5
49. من از درست کردن صنعت، و کارهاي دستی لذت می برم.
1 5
50. نمایشنامه ها بیش از هر چیز دیگر مرا تحت تأثیر قرار میدهند.
1 5
51. من قادرم تشخیص دهم چه کسی نیاز واقعی دارد و چه کسی ندارد.
1 5
52. من ترجیح می دهم بجاي تعلیم آیه به آیه، روي موضوع خاصی تعلیم دهم.
1 5
53. براي جانهاي گمشده نگرانم و دلسوزي بسیار می کنم.
1 5
54. توکل کردن به خدا در مورد انجام کارهاي غیر ممکن براي من آسان است.
1 5
55. من معمولاً با پولم سرمایه گذاري هاي حکیمانه اي می کنم.
1 5
56. من اشتیاق و علاقه شدیدي دارم که ببینم مردم شفا یافته اند.
1 5
57. من ترجیح میدهم دیگران را خدمت کنم تا اینکه خدمت شوم.
1 5
58. من دوست دارم افراد نیازمند را در خانه خود پناه دهم.
1 5
59. من دوست دارم براي دیگران دعاي شفاعت بکنم.
1 5
60. من دوست دارم صحبت به زبانهاي دیگران را ترجمه کنم.
1 5
61. من اغلب در جلسات از خدا کلام و رؤیا دریافت می کنم که نیاز در آن جلسه چیست.
1 5
62. من می دانم که هدف من چیست و دیگران را نیز به آن سمت هدایت می کنم.
1 5
63. وقتی نیاز واقعی را می بینم نمی توانم نه گفته از آن بگذرم.
1 5
64. من توانائی خاصی برا ي انجام معجزات دارم.
1 5
65. من دوست دارم کتاب مقدس را نه تنها مطالعه کنم بلکه در مورد آن تحقیق کرده و نتایج آنرا با دیگران در میان بگذارم.
1 5
66. من اغلب در هر اتفاقی که می افتد به دنبال یک درس روحانی می گردم.
1 5
67. من اغلب به زبانها پرستش می کنم.
1 5
68. من دوست دارم آنچه حقیقت است را توضیح داده ثابت کنم.
1 5
69. من به آسانی فرق درست و اشتباه را تشخیص میدهم.
1 5
70. اگر کسی رهبري را به عهده نگیرد، من آماده هستم که آنرا به عهده بگیرم.
1 5
71. من ترجیح می دهم خدمت جدید، شباهنگ جدید یا کلیساي جدیدي را شروع کنم.
1 5
72. من خود را شخص صنعتگر و هنرمندي به حساب می آورم.
1 5
73. من دوست دارم که حقایق کلام از طریق تئاتر و نمایشنامه تعلیم داده شود.
1 5
74. من میتوانم مفهوم حرفهایی که در لفافه زده میشود را تشخیص دهم.
1 5
75. من معمولاً براي توضیح مطالب از مثالهاي کتاب مقدس استفاده می کنم.
1 5
76. بشارت دادن در سطح جهانی مرا حقیقتاً به هیجان می آورد.
1 5
77. من در کنار افرادي که دوست دارند زیاد دعا کنند احساس راحتی می کنم.
1 5
78. جوابگوئی در امور مالی بسیار مهم است.
1 5
79. من واقعاً در مورد شفا هیجان زده می شوم.
1 5
80. من معمولاً از هر فرصتی استفاده می کنم تا دیگران را خدمت کنم.
1 5
81. من دنبال فرصتهائی میگردم که از خانه ام براي کمک کردن به دیگران استفاده کنم.
1 5
82. دعا کردن براي دیگران بنظر من اهمیت فراوان دارد.
1 5
83. وقتی دیگران به زبانها صحبت میکنند من تا حدي متوجه معنی آن میشوم.
1 5
84. روح القدس از طریق کلام به من حکمت می دهد که در مورد یک شخص و یا موقعیت خاص چگونه دعا کنم.
1 5
85. من اغلب خود را براي قبول مسئولیت پروژه هاي سخت داوطلب می کنم.
1 5
86. بعضی از افراد فکر می کنند که من بیش از اندازه حساس هستم.
1 5
87. مردم می گویند که من می توانم معجزات انجام دهم.
1 5
88. من دوست دارم از خدا مکاشفه و حقیقتی را دریافت کرده و آن را اعلام کنم.
1 5
89. به نظر من وظیفۀ اصلی کلیسا رسیدگی به ایمانداران است و بعد بشارت.
1 5
90. من اغلب به زبانها جنگ روحانی می کنم.
1 5
91. شنیدن تعلیمات اشتباه مرا آزار میدهد.
1 5
92. اغلب مردم از من مشورت می خواهند تا از حکمت من استفاده کنند.
1 5
93. من از چالشهایی که بنظر غیر ممکن می آیند لذت میبرم.
1 5
94. خدمات مسیونري در سطح جهانی مرا به هیجان میاورد.
1 5
95. من دنبال فرصت هایی می گردم تا بوسیله دستهایم کار کنم.
1 5
96. مردم می گویند که من در نقش بازي کردن مهارت دارم.
1 5
97. من قادرم به آسانی آنچه که از روح القدس نیست را تشخیص دهم.
1 5
98. من از تشویق کردن دیگران لذت می برم.
1 5
99. تا بحال چندین نفر بوسیلۀ من بسوي مسیح آمده اند و نجات یافته اند.
1 5
100. من از مردم می خواهم که بیشتر دعا کنند و در ایمان خود رشد کنند.
1 5
101. من معمولاً می توانم تشخیص دهم چه کسی حقیقتاً نیاز مالی دارد.
1 5
102. بسیاري از مردم می گویند که من عطیۀ شفا را دارم.
1 5
103. من دوست ندارم در جلوي صحنه باشم و یا گروهی را رهبري کنم.
1 5
104. درِ خانۀ من همیشه براي هرکسی و یا هر گروهی باز است.
1 5
105. مردم می گویند که من در دعا جنگجوي روحانی هستم.
1 5
106. من اغلب احساس می کنم که باید صحبت به زبانها را ترجمه کنم.
1 5
107. من مرتب از خدا مکاشفات دریافت می کنم و آنرا با دیگران در میان می گذارم.
1 5
108. من مشتاق هستم که حتی وقتیکه دیگران حرکت نمی کنند من پیش روي کنم.
1 5
109. وقتی مردم در سختی هستند من احساس می کنم که باید به آنها کمک کنم.
1 5
110. معمولاً در هر جا که هستم معجزات رخ می دهند.
1 5
111. خدا اغلب آیندة افراد و کلیسا را به من نشان می دهد.
1 5
112. من دوست دارم که افرادي را در شباهنگ سرپرستی کنم.
1 5
113. من اغلب با صحبت به زبانها خود را در روح قوي می کنم.
1 5
114. من معمولاً بیشتر از وقت جلسه براي تعلیم یا وعظ مطلب تهیه می کنم.
1 5
115. من دوست دارم با جمع کردن افراد و نظم دادن به آنها باعث شوم کارهاي بزرگ انجام پذیرد.
1 5
116. من دوست دارم در بین افرا د نظم و ترتیب قرار دهم تا کارهاي بزرگ انجام پذیرند.
1 5
117. من ترجیح می دهم که افرادي را خدمت کنم که زبان و فرهنگشان با من فرق می کند.
1 5
118. من بیش از هر چیز ترجیح می دهم که با دستهایم کار کنم.
1 5
119. من دوست دارم که از طریق بازیگري مطالب را تعلیم دهم.
1 5
120. من نیک و بد را به خوبی قضاوت می کنم.
1 5
121. کاربرد عملی مهمترین قسمت تعلیم می باشد.
1 5
122. من دوست دارم مردم را از طریق دادن شهادت زندگی خود به سوي مسیح جلب کنم.
1 5
123. من اطمینان کامل دارم که خدا به دعا جواب می دهد.
1 5
124. من دوست دارم که به احتیاجات مالی قبل از آنکه دیر شود برسم.
1 5
125. من متعهد هستم تا به دیگران کمک کنم تا شفا بگیرند.
1 5
126. من معمولاً بیش از آنچه از من انتظار می رود کار انجام می دهم.
1 5
127. استفاده از خانه براي خدمت مهم تر از منظم بودن آن است.
1 5
128. مردم از من می خواهند که براي مشکلا ت اساسی آنها دعا کنم.
1 5
129. خدا به من توانائی ترجمه زبانها را داده است.
1 5
130. من در این تجربه را داشته ام که ناگهان روح القدس به من روشن کرده است که می خواهد در یک جلسه یا موقعیت خاص چه انجام شود.
1 5
131. مردم اغلب به من می گویند که من رهبر خوبی هستم.
1 5
132. من سعی می کنم که مردم مرا با محبت و دلسوز ببینند.
1 5
133. من ایمان دارم که خداوند می خواهد که همۀ مردم معجزات را تجربه کنند.
1 5
134. من اغلب براي افراد از خدا پیغام می گیرم.
1 5
135. من دوست دارم افراد را کمک کنم تا در ایمان و شخصیت روحانی رشد کنند.
1 5
136. من اغلب به زبانها براي احتیاجات و مشکلات دیگران دعا می کنم.
1 5
137. مطالعۀ عمیق کتاب مقدس اشتیاق شدید من است.
1 5
138. من معتقدم که حکمت از ایمان یا دانش مهم تر است.
1 5
139. من ترجیح می دهم که نظرم را در هر مورد بیان کنم تا اینکه در مقابل آن سکوت کنم.
1 5
140. من دوست دارم خادمین و رهبران براي ملکوت خدا تربیت کنم.
1 5
141. مردم به من می گویند که در تعمیرات ماهر هستم.
1 5
142. من دوست دارم که با روشهاي جدید حقیقت را بیان کنم.
1 5
143. مردم می گویند که من اکثراً مشورت درست و بجا می دهم.
1 5
144. من اغلب احساس می کنم که باید نصیحت کنم و مشورت بدهم.
1 5
145. من می توانم مژده نجات را با افرادي که کاملاً غریبه هستند در میان بگذارم.
1 5
146. تمایل من این است که مردم را بر حسب اندازة ایمانشان قضاوت کنم.
1 5
147. براي من اهمیت دارد که به نیازهاي جسمانی و مادي افراد رسیدگی کنم.
1 5
148. دعاهاي من براي شفاي دیگران قدرت فوق العاده دارد.
1 5
149. کار کردن در پشت صحنه براي من لذت زیادي دارد.
1 5
150. من احساس می کنم که اعضاي کلیسا باید بیشتر مهمان نواز باشند.
1 5
151. من فکر می کنم دعاي شفاعت مهمترین دعاهاست.
1 5
152. من زبان آسمانی را درك می کنم و می توانم آنرا ترجمه کنم.
1 5
153. من معتقدم که خداوند ریشه و دلیل مشکل و یا بیماري افراد را براي من مکشوف می سازد.
1 5
154. من از اینکه مردم بیکار می نشینند و کاري انجام نمی دهند ناراحت می شوم.
1 5
155. من معمولاً داوطلب می شوم تا به محتاجین کمک کنم.
1 5
156. خداوند از من استفاده می کند تا بوسیلۀ معجزات به افراد کمک کند.
1 5
157. روبرو کردن افراد در مورد گناه زندگیشان براي من کار مشکلی نیست.
1 5
158. مردم دوست دارند که مشکلاتشان را با من درمیان بگذارند و از من کمک بخواهند.
1 5
159. من معتقدم که خداوند از طریق من به زبانهاي مختلف صحبت می کند.
1 5
160. من در مطالعه کتاب مقدس به دنبال مطالب جدید و عمیق هستم.
1 5
161. مردم اغلب از حکمت من تعجب می کنند.
1 5
162. من مسئولیتها را بین افراد تقسیم می کنم تا کار به انجام برسد.
1 5
163. من معتقدم که امروزه یک رسول براي خدا پیشگام بوده و مظهر اقتدار اوست.
1 5
164. من دوست دارم که چیزهاي نو را طراحی کرده و آنها را از هیچ تولید کنم.
1 5
165. من معتقدم که حقیقت باید به طرق مختلف تعلیم داده شود.
1 5
166. من قدرت تشخیص خاصی در زمینه هاي مختلف دارم.
1 5
167. من از مشورت دادن به دیگران لذت می برم.
1 5
168. بنظر من مهم ترین وظیفۀ هر مسیحی و هر کلیسا بشارت دادن است.
1 5
169. مردم می گویند که من ایمان بسیار زیادي دارم.
1 5
170. من معتقدم که تنبلی در شغل گناه به حساب می آید.
1 5
171. من دوست دارم دست بر مریضها گذاشته براي شفاي آنها دعا کنم.
1 5
172. من ترجیح می دهم که کار را خودم انجام دهم تا اینکه آنرا به دیگري بسپارم.
1 5
173. من معتقدم که مهمان نوازي یکی از مهمترین چیزهاست.
1 5
174. من معتقدم که دعا بزرگترین قدرت است.
1 5
175. رهبران اغلب از من انتظار دارند صحبت به زبانها را ترجمه کنم.
1 5
176. من توانسته ام به دیگران کمک کنم چون خداوند در رابطه با مشکل ایشان به من بصیرت روحانی داده است.
1 5
177. من معتقدم که خداوند می خواهد من رهبري قوي باشم.
1 5
178. حل مشکلات براي من بیشترین اهمیت را دارد.
1 5
179. من بیش از بقیه به معجزات اعتقاد دارم.
1 5
180. نشستن و کاري نکردن بیشتر مرا آزار می دهد تا کاري را کردن و با مخالفت دیگران روبرو شدن.
1 5
181. من دوست دارم به دیگران کمک کنم تا در خدمت فعال شوند.
1 5
182. من اعلب وقتی به زبانها صحبت می کنم، احساس می کنم دارم پیغام می آورم.
1 5
183. به نظر من در کلیسا باید شرکت در کلاس ها اجباري باشد.
1 5
184. مردم اغلب می گویند که من حکمت فوق العاده نشان می دهم.
1 5

ارسال فرم

با تشر از شما برای پر کردن این پرسشنامه. یک کپی از این پرسشنامه برای شما ارسال خواهد شد

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیم


Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.